Firebird 2.5 Language Reference

Dmitry Filippov

Alexander Karpeykin

Alexey Kovyazin

Dmitry Kuzmenko

Denis Simonov

Paul Vinkenoog

Dmitry Yemanov

Revision History
1.158 November 2023DF
Table of Contents